Všeobecné podmínky


1. S platností od 1. 6. 2023 vstupuje v platnost následující ceník prací a služeb činností uvedených v Klasifikaci produkce CZ-CPA - http://www.klasifikaceprodukce.cz/cpa/96-03-12-pohrebni-sluzby/
2. Dnem účinnosti tohoto ceníku pozbývá platnost původní ceník Hřbitovů města Olomouce, příspěvkové organizace.
3. U jednotlivých položek je uplatněna a stanovena, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. platném znění — tj. volná tvorba cen.
4. Příspěvková organizace je povinna klienty při jednání vhodným způsobem informovat o platných cenách a dodacích podmínkách.
5. Příspěvková organizace je povinna vystavit za sjednanou službu doklad o zaplacení.
6. Hřbitovní služby a práce jsou prováděny v souladu s platným hřbitovním řádem a v dobách smluvených na správě Hřbitovů města Olomouce, příspěvkové organizace. Hřbitovní správa Hřbitovů města Olomouce, příspěvkové organizace termíny sjednává s ohledem na harmonogram ostatních pietních aktů a další provozní podmínky Hřbitovů města Olomouce, příspěvkové organizace.
7. Cena za užívání hrobového místa se skládá z nájemného a z ceny služeb s nájmem spojených.
Cena za služby spojené s nájmem zahrnuje podíl nákladů na služby, které jsou nutné k jejich zajištění provozu hřbitova města Olomouce. Zahrnuje zejména podíl vynaložených nákladů za následující činnosti:
a) údržba zeleně — kácení, prořezávání a výsadba, pěstební opatření,
b) údržba a úklid hřbitovních cest,
c) použití posypového materiálu v zimním období a jeho následná likvidace,
d) údržba veřejného hřbitovního zařízení, a to včetně vodovodního řadu,
e) sečení a úklid trávy, úklid spadaného listí,
f) třídění, svoz a likvidace odpadů,
g) vedení hřbitovní evidence
h) stavební údržba hřbitovních objektů, cest, zdí a oplocení
i) spotřeba vody a elektřiny 
8. Při zrušení nebo změně objednané služby je v závislosti na době změny uplatňován stornovací poplatek za každou jednotlivou službu uvedené v ceníku služeb platného od 1. 6. 2023. Stornovací poplatek při změně objednaných služeb době kratší, než 24 hod. před aktem vsypu nebo objednanou službou je stanoven ve výši 70%, v době více než 24 hod. je 50%.
Vyhledávání