Historie

První pohřeb na neředínském hřbitově proběhl v březnu 1901. Jako příspěvková organizace města Olomouce jsme vznikly 1. 6. 1990. V počátcích skutečně nebylo na čem stavět, na co navázat. K přepravě pracovníků sloužila či spíše nesloužila 18-ti letá stařenka Š1203, takřka žádná funkční drobná mechanizace k úpravám pohřebišť, na pohřebištích volně navršené hromady hřbitovního odpadu, žalostně vedená evidence nájemců hrobových míst s neúplnými zastaralými kontaktními údaji, těžce čitelné plány hrobových polí s polohou jednotlivých hrobových míst ve stovkách případů neodpovídajících evidenci nájemců, počet míst s nezaplaceným užíváním blížící se 70%, kolem 7 tisíc po desítky let neudržovaných rozpadajících míst, z nichž některá přímo ohrožovala zdraví a majetek uživatelů míst a návštěvníky hřbitovů, správci hřbitovů tolerované ukončení nebo přestěhování místa bez předání místa v původním travnatém tedy dobře udržitelném stavu, stovky na nevhodných stanovištích vysazených přerostlých a přestárlých stromů s destrukčním vlivem na hrobová zařízení a se sníženou odolností vůči poryvům větrů, desítky let bez povšimnutí bující náletová zeleň.

Nutnou podmínkou k možnosti zahájení obnovy hřbitovních ploch bylo uvést v soulad plány hrobových míst s aktualizovanou evidencí uživatelů těchto míst především s důrazem na vyjasnění stavu vlastnických práv k hrobovému zařízení.

Dohledávali jsme potomky uživatelů v ohlašovnách trvalého pobytu, v dědických odděleních soudů. Při počtu míst přesahujícím 20 tisíc se jednalo o skutečně mravenčí práci. Po přijetí zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví, který mimo jiné ukládá povinnost nájemci, případně blízkým osobám oznamovat správci pohřebiště skutečnosti rozhodné pro nájemní vztah již nemusíme časově a tedy i finančně značně náročný postup uplatňovat. Na základě vlastnictví, stavu a provedení hrobového zařízení daného místa včetně fotodokumentace se určuje další postup pro každé hrobové místo. Pokud místo nemá nájemce a jeho hrobové zařízení spoluvytváří ráz hřbitova (nebo může být využito alespoň jako květinová mísa /plocha hrobového místa ohraničená rámem bude osazena monokulturní trvalkou/), upřednostňujeme jeho ponechání ve stávajícím stavu s vynaložením nutné minimální údržby. Míst v současnosti bez nájemců jsou tisíce a jejich neudržované plochy jednak negativně ovlivňují celkový dojem z pohřebiště a jsou příčinami kritických připomínek návštěvníků hřbitova.

Očekáváme, že na těchto místech budeme vysazovat doplňkovou zeleň. V průběhu několika let jsme shromáždili potřebné údaje (nájemce místa, stav místa, fotodokumentace místa) pro tvorbu plánů údržby jednotlivých hřbitovních skupin. Od druhé poloviny roku 2002 postupně vznikají plány údržby pro jednotlivá pohřebiště a následně se stávají standardním podkladem pro údržbu.

V roce 2017 začíná platit novela zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví. Správcům pohřebišť vznikají nové povinnosti. Evidujeme, údaje o zemřelých, uložených na pohřebišti, nájemce hrobových míst včetně pověřených osob (které jsou v případě úmrtí nájemce oprávněny stát se novými nájemci) a nově evidujeme i vlastníky hrobových zařízení (náhrobků a hrobek).

Tato činnost si vyžádala přechod z programu ÁRON na nový počítačový program DIGIS, který stále zdokonalujeme a přizpůsobujeme našim podmínkám. Dbáme na to, aby 120 letá historie našich hřbitovů zůstala zachována. Současně pracujeme na propojení digitálních map hřbitovů s evidenčními údaji. Věříme, že se podaří jména zemřelých a místa jejich posledního odpočinku zveřejnit i na těchto webových stránkách.

Setkávat se každý den se smrtí není jednoduché. Lidé k nám chodí často zlomení, bezradní a zaskočení tím, co se stalo. V rámci možností se snažíme každému vyjít vstříc. Snažíme se, aby úřední postupy nezastínily a neznemožnily to, o co při odchodu z tohoto světa jde. Prožít rituál rozloučení s našimi blízkými tak, jak si to zemřelí přáli. Odpustit, smířit se a vyplakat všechnu bolest, abychom mohli dál žít plnohodnotné životy s vědomím, že navazujeme na to, co vytvořili naši předkové a vytváříme to, na co budou navazovat naše děti.

Děkujeme, že nám v tom pomáháte.

Kolektiv Hřbitovů města Olomouce, příspěvkové organizace
Vyhledávání